View Full Version: Coi Tuổi Ông Huỳnh Đế 4 Mùa Sang Hèn

Huong Mua Thu > Quán Tử Vi > Coi Tuổi Ông Huỳnh Đế 4 Mùa Sang Hèn


Title: Coi Tuổi Ông Huỳnh Đế 4 Mùa Sang Hèn
Description: ST


HuongNgocLan - May 19, 2006 10:37 PM (GMT)

:ngong: "Số người sanh tháng mấy : ở nhằm chỗ nào trong ḿnh ông Huỳnh Đế , coi giàu nghèo , sang hèn , lợi hại ; số người ra sao "

__________ :congai: ___________


Mùa Xuân: - Sanh tháng giêng, tháng 2, tháng 3 là mùa Xuân
Sanh nhằm mùa Xuân th́ là 12 tuổi, tuổi nào cũng đều coi đây cả, kiếm coi tuổi ḿnh ở chỗ nào, rồi t́m trương sau coi bài đó, có tám câu thơ nói rơ số của ḿnh, phú qúy hay là bần tiện .

Tuổi tầm chỗ :

Tuổi Tư - ở tại đầu .......... Tuổi Sữu - ở tại hông
Tuổi Dần - ở tại chân ..... Tuổi Mẹo - ở tại vai
Tuổi Th́n - ở tại đầu gối ...Tuổi Tỵ - ở tại bàn tay
Tuổi Ngọ- ở tại bụng .......Tuổi mùi - ở tại bàn tay
Tuổi Thân- ở tại chân ...... Tuổi Dậu- ở tại vai
Tuổi Tuất- ở tại đầu gối ...Tuổi Hợi- ở tại hông

....................................

Mùa Hạ: - Sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6 là mùa Hạ
Sanh nhằm mùa Hạ th́ là 12 tuổi, tuổi nào cũng đều coi đây cả, kiếm coi tuổi ḿnh ở chỗ nào, rồi t́m trương sau coi bài đó, có tám câu thơ nói rơ số của ḿnh, phú qúy hay là bần tiện .

Tuổi tầm chỗ :

Tuổi Tư - ở tại bụng ........ Tuổi Sữu - ở tại bàn tay
Tuổi Dần - ở tại chân ........ Tuổi Mẹo - ở tại vai
Tuổi Th́n - ở tại đầu gối .... Tuổi Tỵ - ở tại bàn tay
Tuổi Ngọ - ở tại đầu .......... Tuổi mùi - ở tại bàn hông
Tuổi Thân - ở tại chân ........ Tuổi Dậu - ở tại vai
Tuổi Tuất - ở tại đầu gối .....Tuổi Hợi - ở tại hông

........................................

Mùa Thu : - Sanh 7 giêng, tháng 8, tháng 9 là mùa Thu
Sanh nhằm mùa Thu th́ là 12 tuổi, tuổi nào cũng đều coi đây cả, kiếm coi tuổi ḿnh ở chỗ nào, rồi t́m trương sau coi bài đó, có tám câu thơ nói rơ số của ḿnh, phú qúy hay là bần tiện .

Tuổi tầm chỗ :

Tuổi Tư - ở tại vai ..............Tuổi Sữu - ở tại bàn tay
Tuổi Dần - ở tại đầu gối ....Tuổi Mẹo - ở tại hông
Tuổi Th́n - ở tại chân ....... Tuổi Tỵ - ở tại bàn tay
Tuổi Ngọ - ở tại vai ...........Tuổi mùi - ở tại bàn hông
Tuổi Thân - ở tại bụng .......Tuổi Dậu - ở tại đầu gối
Tuổi Tuất - ở tại chân .......Tuổi Hợi - ở tại đầu

..........................

Mùa Đông: - Sanh tháng 10, tháng 11, tháng 12 là mùa Đông
Sanh nhằm mùa Đông th́ là 12 tuổi, tuổi nào cũng đều coi đây cả, kiếm coi tuổi ḿnh ở chỗ nào, rồi t́m trương sau coi bài đó, có tám câu thơ nói rơ số của ḿnh, phú qúy hay là bần tiện .

Tuổi tầm chỗ :

Tuổi Tư - ở tại bụng ........ Tuổi Sữu - ở tại đầu gối
Tuổi Dần - ở tại hông ......Tuổi Mẹo - ở tại vai
Tuổi Th́n - ở tại chân ......Tuổi Tỵ - ở tại đầu
Tuổi Ngọ - ở tại bàn tay ..Tuổi mùi - ở tại đầu gối
Tuổi Thân - ở tại hông .....Tuổi Dậu - ở tại vai
Tuổi Tuất - ở tại chân .....Tuổi Hợi - ở tại bàn tay


HuongNgocLan - May 19, 2006 10:40 PM (GMT)
:mc: Các bạn đọc tiếp theo nhé :trum:


Luận Số Mạng mỗi tuổi ở châu thân ông Huỳnh Đế , tiếp theo bốn mùa, tuổi nào ở chỗ Qúi tiện . Dầu tuổi nào cũng ở trong các bài thơ sau đây ..

Bài thơ ở trên đầu ông Huỳnh Đế :

Sanh tại trên đầu ông Huỳnh Đế
Trong đời vui vẻ khỏi bề nhọc lo
Rảnh rang phú qúy Trời cho
Cao lương mỹ vị ăn no thiếu ǵ
Công Danh Phú Qúy lo chi
Tụ nhiên danh giá một khi đặng nhờ
Số này dầu gái đài thơ
Gặp cảnh duyên nợ đặng nhờ hào phu
Sánh duyên cùng với danh phu
Dầu cho nam nữ công phu kịp kỳ

*** Số này nam nữ cũng đều tốt cả ***
...............................

Bài thơ ở trên vai ông Huỳnh Đế :

Sanh nhiều chỗ ở trên vai
Tuổi xuân cực khổ nào hay vận thời
Ba mươi gặp vận thới lai
Sắp lên lớn tuổi tiền tai thiếu chi
Chừng ấy trâu ruộng thiếu ǵ
Số Trời đă định phải th́ thua ai
Anh em số phận tiền tài
Chuyện ḿnh ḿnh liệu khó này cậy nương

*** Số này nhỏ cực lớn khá, không nhờ anh em **

..............................................

Bài thơ ở hông ông Huỳnh Đế:

Sanh nhằm Huỳnh Đế ở hông
Phước hồng th́ đặng chỗ trông làm giàu
Thi thơ kinh sách thông thao
Số có khao mục đặng hào Công Danh
Lương duyên tơ tóc đặng lành
Trăm năm chung hưởng phước sanh an hoà
Làm ăn gặp vận số ta
Vợ chồng lo tính vậy mà đặng nên

*** Số này làm ăn khá , đặng khá công danh ***

.........................................

Bài thơ ở tại bụng ông Huỳnh Đế:

May sanh nhằm bụng ông Vua
Của tiền ăn mặc thua ai đâu là
Chẳng van th́ vơ số ta
Hai bên chầu chực xướng ca vui mừng
Nửa đời sung sướng qúa chừng
Trong ngoài của cải lẫy lừng thiếu chi
Số này chung thủy khả vi
Dầu không chức phận , hưởng th́ giàu sang

***Số này dễ làm ăn lắm, có quyền chức, gái có chồng giàu sang ***
........................................

Bài thơ ở bàn tay ông Huỳnh Đế:

Ở tay Huỳnh Đế tốt thay
Phước mà ta đặng tiền tài thiếu chi
Ra đi nhiều kẻ yêu v́
Trong nhà trăm việc thiếu chi vật dùng
Lao tâm tuổi nhỏ chẳng cùng
Đến khi lớn tuổi thung dung vẹn toàn
Bốn phương lui tới luận bàn
Của tiền tài vật muôn đàn thiếu chi

*** Số này tuổi nhỏ trung b́nh đến 35 tuổi sắp lên phát đạt lắm ***
.............................

Bài thơ ở đầu gối ông Huỳnh Đế :

Ở nơi đầu gối khổ ôi
Thuở trẻ cực khổ lôi thôi trăm bề
Đi nhiều chân chẳng muốn về
Xiết bao lao khổ chớ hề ngồi không
Gia đàng trể nải không xong
Đến bốn mươi tám tuổi mới hồng ngồi an
Chừng ấy lo liệu gia đàng
Trong ngoài đến đó Vững Vàng lập nên

*** Số này tuổi trẻ đi đứng nhiều, đến 48 tuổi mơi nên ****

.....................................................

Bài thơ ở chân ông Huỳnh Đế :

Số này sanh ở tại chân
Tu hành đắc qủa có hơn người thường
Biết đời nên giúo nghĩa phương
Khá tu nhơn đức lo lường ngày sau
Chỗ cha mẹ ở đặng nào
Vợ chồng thứ nhất khắc hào phu thê
Đời sau mới đặng vẹn bề
Gia đ́nh khác xứ mới hề lập nên

*** Số này tu đắc qủa , vợ chồng thay đổi một lần , gia đ́nh khác xứ mới nên *****

(ST)
Hosted for free by zIFBoards