View Full Version: sổ tay bí thư chi Đoàn

...::: Làng Đội Tân B́nh:::... > Kiến thức tổng quát > sổ tay bí thư chi Đoàn


Title: sổ tay bí thư chi Đoàn


Ốc Ca - March 3, 2004 11:15 AM (GMT)
NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập?

Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xă hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lănh đạo và rèn luyện.

Ư nghĩa của huy hiệu Đoàn?

Trả lời: Biểu thị sức mạnh, ư chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đă tổng kết ư nghĩa của huy hiệu Đoàn: " Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên".

Cờ Đoàn được thể hiện thế nào?

Trả lời:

- Nền đỏ

- H́nh chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba ( 2/3) chiều dài.

- ở giữa có h́nh huy hiệu Đoàn.

- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm( 2/5) chiều rộng cờ.

Bài ca chính thức của Đoàn?

Trả lời: Là bài hát: Thanh niên làm theo lời Bác. Nhạc và lời: Hoàng Hoà. Bài hát được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI quyết định làm bài hát chính thức của Đoàn.

- Đoàn ca được sử dụng trong các dịp lể hội của Đoàn; Đại hội và sinh hoạt Đoàn.

Ngày thành lập Đoàn và những lần đổi tên ?

Trả lời: ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 - 3-1931

- Từ ngày thành lập đến nay Đoàn đă qua những lần đổi tên sau:

+ Đoàn TNCS Đông Dương ( 1931 -1936 )

+ Đoàn thanh niên Dân chủ (1937- 1939)

+ Đoàn thanh niên Phản đế ( 1939 -1941 )

( * ) Theo đề nghị của ban Trường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba họp từ ngày 22 đến ngày 25- 3- 1961 đă quyết định lấy ngày 26-3 1931 ( một ngày trong thời gian cuối của hội nghị TW Đảng lần thứ 2 dành để bàn bạc và quyết định nhưỡng vấn đề rất quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày kỉ niệm Đoàn hằng năm.

+ Đoàn thanh niên cứu quốc (1941-1956)

+ Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam (1956-1970)

+ Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (1970-1976)

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (từ 1976 đến nay)

Mục đích lư tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ǵ ?

Trả lời : Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu v́ sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh công bằng và văn minh theo định hướng xă hội chủ nghĩa.

Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ǵ ?

Trả lời : Điều lệ Đoàn khẳng định :

"Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xă hội của Thanh niên Việt Nam, do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lănh đạo và rèn luyện". điều này đă phản ánh đầy đủ Đoàn là là mmột tổ chức than niên Cộng sản mang tính giai cấp của công nhân và tính quần chúng rộng răi của thanh niên Việt Nam. Thông qua việc mở rộng các hoạt có tính chất xă hội mỗi đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn thể hiện tính tiên tiến, vai tṛ ṇng cốt của ḿnh trong phong trào thanh niên và các hội của thanh niên.

Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ǵ?

Trả lời: Đoàn có 3 chức năng sau:

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng CSVN, bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn lu8ôn xác định nhiện vụ của ḿnh là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.
Đoàn là trường học xă hội chủ nghĩa của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triên nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xă hội hiện nay.
Đoàn là người đại diện, chăm lo vào bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rơ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, v́ thanh niên.

Vị trí, vai tṛ và mối quan hệ của Đoàn trong xă hội như thế nào?

Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thanh niên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lănh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.

- Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lănh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chíng trị của Đảng.

Đối với Đảng: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc chủ nghĩa xă hội và bảo vệ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xă hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.
Đối với các tổ chức xă hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai tṛ làm ṇng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội.

Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: đoàn giữ vai tṛ là người phụ trách Đội và có trách nhệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tácthiếu nhi; tạo điiêù kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nghuyên tắc nay được hưởng như thế nào?

Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tập trung cơ bản, được thể hiên như sau:

Cơ quan lănh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra, thực hiên nguyên tắc tập thể lănh đạo, cá nhân phụ trách.
Cơ quan lănh đạo cao nhất của Đoàn là Đai hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lănh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biiêủ hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lănh đạo là Ban chấp hành do đại Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp BCH, cơ quan lănh đạo là Ban thường vụ do BCH cùng cấp bầu ra hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với BCH Đoàn cấp trên, với cấp uỷ Đảng cùng cấp và thông báo cho BCH Đoàn cấp dưới.

Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhan phục tùng tổ chức.
Trước khi thực hiện các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn., các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ư kiến của ḿnh. ư kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đai hội đại biểu toàn quốc song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có những đặc trưng ǵ?

Trả lời: Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là thanh niên tiên tiến, phấn đấu v́ lư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xă hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ?

Trả lời: Đoàn viên có 3 nhiệm vụ:

Luôn luôn phấn đấu v́ lư tưởng xă hội chủ nghĩa. Chấp hành nghiên chỉnh điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn.

Gương mẫu chấp hành và vận động thanh nien thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chímh quyền.
Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên Tiền phong Ḥ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Mỗi đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đều phải có sổ đoàn viên, huy hiệu Đoàn và thẻ đoàn viên.

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có những quyền ǵ

Trả lời: Đoàn viên có 3 quyền:

Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ḿnh, được giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu và trưởng thành.

Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lănh đạo các cấp của Đoàn.
Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê b́nh, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ư kiến của ḿnh về các công việc của Đoàn.

Hệ thống tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức theo hệ thống 4 cấp như sau:

Tổ chức cơ sở Đoàn( Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).
Huyện Đoàn và tương đương.

Tỉnh Đoàn và tương đương.

Trung ương Đoàn.

Trường hợp cần thiết, BCH Đoàn các cấp có thể thành lập tổ chức Đoàn hoặc Ban cán sự Đoàn ngành, khu vực theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Cơ quan lănh đạo các cấp của Đoàn?

Trả lời: Cơ quan lănh đạo của Đoàn ở cấp nào là đại hội đại biểu ở cấp ấy.

ở Đoàn cơ sở là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên.

ở chi đoàn là đại hội đoàn viên.
Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lănh đạo là BCH do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra, đồng thời phải được Đoàn cấp trên trực tiếp xem xét và cộng nhận.

Tổ chức cơ sở của Đoàn là ǵ?

Trả lời: Tổ chức cơ sở là nền tản của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổ chức cơ sở của Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở. ở những cơ sở có nhiề đoàn viên có thể tổ chức Đoàn bộ phận, liên chi đoàn và chi đoàn trong Đoàn cơ sở.

Chi Đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn. Đơn vị có ít nhất 3 đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. Nếu chưa đủ 3 đoàn viên th́ Đoàn cấp trên giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. Chi ĐOàn sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ 2 chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên trở lên có thể thành lập Đoàn cơ sở. Trong các đội thanh niên xungphong, thanh niên xung kích, các đội h́nh lao động trẻ hoạt động ngắn hạn được thành lấp tổ chức Đoàn lâm thời.

Trong các Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đoàn cơ sở có thể trực thuộc huyện đoàn, tỉnh đoàn, Đoàn khối hay Đoàn ngành tuỳ thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Tổ chức cơ sở Đoàn có những nhiệm vụ ǵ?

Trả lời: Tổ chức cơ sở Đoàn có 3 nhiệm vụ:

Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm chính trị, kinh tế, văn hoá, xă hội, quốc pḥng, an ninh của địa phương, đơn vi.
Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xă hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quỳen.

Tổ chức cơ sở Đoàn có những quyền hạn ǵ?

Trả lời: Tổ chức cơ sở Đoàn có các quyền:

Kết nạp đoàn viên mới, quản lư đoàn viên, tiếp nhận, chuyênr sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên, đoàn viên vào quy hoạch đạ tạo sử dụng cán bộ của Đảng,Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế, xă hội.
Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; liên kết, phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xă hội tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác thanh niên.

Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp.

Đoàn viên có quyền ǵ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lănh đạo các cấp của Đoàn

Trả lời:

Quyền ứng cử

Mọi đoàn viên đều có quyền ứng cử để bầu vào BCH các cấp của Đoàn, dù đoàn viên đó là đại biểu hay không là đại đại biểu của đại hội.

Đoàn viên không phải là đại biểu của đại hội, ứng cử vô BCH từ cấp huyện và tương đương trở lên phải gởi đến BCH cấp triệu tập đại hội: Đơn xin ứng cử, sơ yếu lư lịch và nhận xét của BCH cơ sở Đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt.

Mọi đoàn viên đều có quyền ứng cử để bầu làm đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên, dù đoàn viên đó mặt hay không có mặt tại đại hội đoàn viên.

Uỷ viên Bch các cấp có quyền ứng cử để bầu vào BTV, UBKT. Uỷ viên thượng vụ có quyền ứng cử để bầu bí thư, phó bí thư; uỷ viên UBKT có quyền ứng cử để bầu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT.

Quyền đề cử
- Tại đại hội đoàn viên, mọi đoàn viên đều có quyền đề cử người để bầu vào BCH và bầu làm đại biểu đi dự đại hội đai biểu Đoàn cấp trên.

- Tại đại hội đại biểu, các đại biểu chính thứcb đèu có quỳen đề cử người đẻ bầu vào BCH hặoc đè cử đại biểu chính thức của đại hội vàodanh sách bầu đoàn đại đi dự đại hội Đoàn cấp trên.

Các uỷ viên Bch có quyền đề cử uỷ viên BCH hoặc đề cử đại biểu chính thức của đại hội vào danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.
Các uỷ viên BCH có quyền đề cử uỷ viên BCH để bầu vào BTV, đề cử uỷ viên thường vụ để bầu làm bí thư, phó bí thư.

BCH cấp triệu tập đại hội được quyền giới thiệu danh sách để bầu vào BCH Đoàn khoá mới và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

3- Quyền bầu cử

Trong đại hội đoàn viên, tất cả đoàn viên đều có quyền bầu cử.

Trong đại hội đại biểu, chỉ có đại biểu chính thức mới có quyền bầu cử.
Trong hội nghị BCH, chỉ có uỷ viên BCH mới có quyền bầu cử.

Việc bầu cử của Đoàn được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết.

Người được trúng cử là người có quá nửa số phiếu bầu, hoặc quá nửa số người có mặt biểu quyết đồng ư ( >50%).

Điều kiện để kết nạp đoàn viên là ǵ?

Trả lời:

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15-30.

Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xă hội.

Tích cực trong học tập, lao đông, hoạt động xăhội và bảo vệ tổ quốc.

Thừa nhận điều lệ Đoàn.

Tự nguyên hoạt động trong một tổ chức cơ sở cuả Đoàn.

Có lư lịch rơ ràng.

Thủ tục xét kết nạp đoàn viên:

Đơn tự nguyện xin vào Đoàn.

Sơ yếu lư lịch.

Một đoàn viên cùng công tác sinh hoạt ít nhất ba tháng giới thiệu và bảo đảm( nếu là đội viên thiếu niên Tiền phongHồ Chí Minh th́ do tập thể chi đội giới thiệu) nếu là hội viên th́ do chi hội LHTN hay chi hội sinh viên giới thiệu.

Hội nghị chi đoàn xét, đồng kết nạp với sự biểu quyết tán thành của quá nửa( 1/2) so với tổng số đoàn viên trong chi đoàn và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn

Muốn giới thiệu kết nạp thanh niên vào Đoàn, mỗi đoàn viên cần phải làm những việc ǵ?

Trả lời: Một trong những nhiệm vụ của đoàn viên là chủ động phát triển đoàn viên mới. Đây là một việc rất công phu, có thẻ qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1:

Tiếp cận thanh niên, t́m hiểu tâm tư nguyện vong, nghề nghiệp, cuộc sống của thanh niên.

Vận động thanh niên tham gia các chương tŕnh hoạt động thích hợp do Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên , Hội sinh viên đề xướng.

Tuyên truyên giới thiệu về Đoàn cho thanh niên

Giai đoạn 2:

Bồi dưỡng giúp thanh niên t́m hiểu Điều lệ Đoàn.

Thử thách, rèn luyện thanh niên thông qua hoạt động phong trào( ít nhất 3 tháng).

Hướng dẫn thanh niên tự nguyện làm đơn xin gia nhập Đoàn và tự giới thiệu về bản thân cho chi đoàn biết( theo mẫu sổ đoàn viên).

Giai đoạn 3:

Hoàn chỉnh hồ sơ và đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp thanh niê n vào Đoàn.

Tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đoàn viên mới phấn đấu tiến bộ.

Đoàn viên danh dự là những ai? Yêu cầu và thủ tục xem xét kết nạp đoàn viên danh dự?

Trả lời:

Đó là những đồng chí cạch mạng lăo thành, các cán bộ chính trị, quản lư, văn hoá nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và xă hội; những cán bộ Đoàn đă thôi công tác Đoàn, thực sự là tiêu biểu tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên noi theo, có uy tín trong TTN và xă hôi, có tâm huyết với Đoàn và tự nguyện tham gia các hoạt động của Đoàn.

Đoàn viên thanh niên được cấp thẻ ( theo mẫu của TW Đoàn), được tham gia các cuộc sinh hoạt và hoạt động của Đoàn, được thảo luận và đề xuất ư kiến vè các công việc của Đoàn và phong trào TTN. Đồng thời đoàn viên danh dự có nhiệm vụ tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trong TTN và xă hội, trên cơ sở uy tín và hoạt động tích cực, thiết thực, cụ thể của ḿnh trong công tác xây dựng Đoàn.
Việc kết nạp đoàn viên danh dự cần thiết thực, tránh h́nh thức, do BTV Đoàn cơ sở hay BTV huyện đoàn( và tương đương) quyết định. Khi xét thấy đoàn viên danh dự không c̣n tác dụng và không thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của ḿnh th́ cấp ra quyết định kết nạp và cho rút danh hiệu đoàn viên danh dự.

Việc xoá tên trong danh sách đoàn viên được tiến hành đối với những đoàn viên nào?

Trả lời: Chi đoàn xem xét, đề nghị Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định xoá tên trong danh sách đoàn viên đối với các trường hợp sau:

Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí 3 tháng trong 1 năm mà không có lư do chính đáng.
Đoàn viên thiếu ư thức đối với tổ chức Đoàn, không đăng kư thực hiện chương tŕnh rèn luyện đoàn viên. Sau thời gian giúp đỡ và hướng dẫn của chi đoàn( chậm không quá 6 tháng) mà chưa sửa chữa tiến bộ.

Chú ư: Trong trường hợp đoàn viên đi học tập, lao động, công tác ở xa với thời gian dưới 12 tháng mà có báo cáo với BCH chi đoàn và sau mỗi đợt đi về vẫn tham gia sinh hoạt và ó những đóng góp thiết thực cho hoạt động của chi đoàn th́ không coi là bỏ sinh hoạt không có lư do.

Những nội dung cơ bản của phong trào"Thanh niên lập nghiệp"?

Trả lời:

Đa dạng hoá các h́nh thức và nội dung dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên khi c̣n ngồi trên ghế nhà trường.
Phát triển các đội h́nh, mô h́nh thanh niên tham gia phát triển kinh tế xă hội như TNXP, khu kinh tế thanh niên, làng thanh niên, các dự án giải quyết việc làm cho thanh niên.

Tham gia chương tŕnh khuyến nông và triển khai phong trào thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi, trên cơ sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới.

Phát triển phong trào" Học tập v́ ngày mai lập nghiệp" trong thanh niên học sinh, sinh viên.

Phát triển phong trào CKT( chất lượng, kiểu dang, tiết kiệm) trong các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Tham gia có hiệu quả các công tŕnh trọng điểm của nhà nước ở địa phương.

Những nội dung cơ bản của phong trào "Tuổi trẻ giữ nước"?

Trả lời:

Giáo dục t́nh h́nh, nhiệm vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác an ninh quốc pḥng, bảo vệ Tổ quốc.
Đẩy mạnh phong trào thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

Pḥng chống các tẹ nạn xă hội, giữ ǵn trật tự trị an trên địa bàn; hướng dẫn thanh thiếu niên biết tự bảo vệ ḿnh trước sự cám dỗ của các tệ nạn xă hội.

Đẩy mạnh phong trào " đền ơn đáp nghĩa", làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Phong trào rèn luyện thân thể, sẵn sàng lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia vận động Dân số - Sức khoẻ - Môi trường.

HộI LIÊN HIệP THANH NIÊN VIệT NAM

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ( LHTN) là một tổ chức xă hội rộng răi của thanhniên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tưởng Hồ Chí Minh và lư tưởng của Đảng CSVN. Mọi nam, nữ thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niênViệt Nam tán thành Điều lệ Hội đều có thể gia nhập Hội.

Biểu trưng của Hội LHTN Việt Nam:

Thể hiện sự đoàn kết, thân ái, ư thức vươn lên hướng về cuộc sống hạnh phúc, hoà b́nh của thanh niên Việt Nam.

Bài ca chính thức của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam: Lên Đàng. Nhạc của Lưu Hữu Phước. Lời: Huỳnh Văn Tiểng.

-Ngày hội truyền thống của Hội LHTN Việt Nam: 15-10

( Do hội nghị uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam mở rộng công bố trong tháng 01/1993).

Mục đích hoạt động của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời: Hội LHTN Việt nam có mục đích đoàn kết, tập hợp rộng răi các tầng lơp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp cong nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Mục đích hoạt dộng của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời: Hội LHTN Việt Nam có hai tính chất cơ bản:

Tính quần chúng xă hội rộng răi:

Hội đại diện cho quyền lợi và nhu cầu của tất cả các tầng lớp thanh niênViệt Nam.

Hội thu hút và tổ chức đông đảo thanh niên Việt Nam tán thành Điều lệ Hội không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, thành phần, xă hội, quá khứ, nơi cư trú trong các chi hội thanh niên.

Nội dung phương thức hoạt động theo nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp than niên.

Tính liên hiệp

Hội là tổ chức liên hiệp của các tổ chức thành vien của các cá nhân hội viên.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời: Hội LHTN Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

Tự nguyện, tự quản.

Hiệp thương dân chủ.

Đoàn kết chân thành tôn trọng lẫn nhau.

Hợp tác b́nh đẵng, phối hợp và thống nhất hành động.

Muốn gia nhập Hội LHTN Việt Nam phải có ngững điều kiện ǵ?

Trả lời:

Điều kiện để gia nhập Hội:

Công dân Việt Nm từ 15-35 tuổi.

Tán thành Điề lệ Hội.

Tự nguyện gia nhập Hội.

Những người quá 35 tuổi có nguyện vọng và ảnh hưởng tích cực đến hoạt động Hội th́ được tham gia hoạt động trong tổ chức Hội.

Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam công nhận các nhà hoạt động chính trị, xă hội, giáo dục, văn hoá, khoa học, các doanh nhân và các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ về tinh thần, vật chất cho các hoạt động của Hội là "Hội viên danh dự".

Thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam gồm:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam là thành viên tập thể của Hội. Các đội h́nh thanh niên xung phong, các tổ chức thanh niên theo ngành nghề sở thích, các tổ chức thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ hiến pháp, pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nếu tán thành điều lệ Hội th́ được đoàn chủ tịch uỷ ban TW Hội xét công nhận là thành viên tập thể của Hội.

Quan hệ giữa các thành viên tập thể của Hội là quan hệ hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động v́ mục tiêu chung.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên tập thể có vai tṛ ṇng cốt trong mọi hoạt động của Hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện vai tṛ ṇng cốt chíng trị như thế nào trong tổ chức của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời: Vai tṛ ṇng cốt của Đoàn thể hiện ở việc định hướng cho các hoạt động của Hội, tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động của Hội, giới thiệu cán bộ chủ chốt cho bộ máy tổ chức Hội, lmà hạt nhân thu hút tập hợp than niên và động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động trong tổ chức Hội.

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh tham gia hoạt động trong các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, tổ chức thanh niên thuộc hệ thống của Hội cần thực hiện những công việc ǵ?

Trả lời: Tích cực và gương mẫu trong việc đề xướng nội dung và tổ chức hoạt động của tập thể đó.

Phấn đấu trở thành thủ nhóm.

Phát hiện hoặc bồi dưỡng và giới thiệu những hội viên cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

T́nh nguyện và vận động các bạn hội viên khác gia nhập Hội trong các đội h́nh đang có hoặc vận động h́nh thành các tế bào mới của Hội trong thanh niên.

Hệ thống tổ chức của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời:

Hội LHTN Việt Nam được tổ chức ở:

Trung ương.

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.

Huyện, quận, thị xă và thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương.

Xă, phường, thị trấn và tương đương.

Chi hội câu lạc bộ, đội, nhóm, tổ thanh niên được tổ chức và hoạt động theo địa bàn dân cư, nghề nghiệp, sở thích và các nhu cầu khác của thanh niên để quy tụ thanh niên tự nguyện tham gia hoạt động v́ lợi ích chung của xă hội và lợi ích của từng thành viên

HộI SINH VIÊN VIệT NAM

Hội sinh viên Việt Nam ra đời khi nào? Tính chất và tôn chỉ - mục đích của Hội là ǵ? Hội viên gồm những ai?

Trả lời: Hội sinh viên Việt Nam lấy ngày 9-1 làm ngày truyền thống của Hội.

Ngày 9-1-1950 là ngày học sinh Sài G̣n sôi sục xuống đường đấu tranh đ̣i chính quyền thực dân bỏ lệnh đóng cửa trường học và thả những học sinh bị bắt v́ băi khoá trước đó. Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu. Anh Trần Văn Ơn là một trong nhiều học sinh bi thương nặng trong vụ đàn áp này và sau đó anh bị mất tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Hội sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị- xă hội hội của sinh viên Việt Nam.

Mục đích của Hội là đoàn kết tập hợp rộng răi mọi sinh viên Viẹt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện góp phần xây dựng nước Việt Nam hoà b́nh độc lập, dân chủ, giàu mạnh công bằng văn minh theo định hướng xă hội chủ nghĩa v́ những quyền lợi hợp pháp chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác b́nh đẳng với sinh viên các nước trên thế giới v́ mục tiêu hoà b́nh, độc lập dân chủ và tiến bộ xă hội.

Hội viên của Hội gồm những sinh viên là công dân Việt Nam đang học tại các trường đại học cao đẳng trong và ngoài nước tán thành Điều lệ Hội tự nguyện gia nhập Hội th́ được kết nạp vào Hội sinh viên Việt Nam.

Hội sinh viên có vị trí như thế nào trong hệ thống chính trị - xă hội hiện nay?

Trả lời: Hội sinh viên Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam đưới sự lănh đạo của Đảng CSVN, sự quản lư nhà nước và vai tṛ ṇng cốt chính trị cuae Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam và Hội sinh viên quốc tế

Trong các trường đại học, cao đẳng ở thành phố đă có tổ chức Đoàn, việc ra đời tổ chức Hội sinh viên nhằm giải quyết vấn đề ǵ?

Trả lời: Hoạt động của Đoàn trong các trường đại học, cao đẳng những năm gần đây đă thu hút ngày càng đông đảo sự tham của sinh viên. Tuy vậy, chưa phải toàn bộ sinh viên đều sẵn sàng gia nhập tổ chức Đoàn. wj ra đời của hội sinh viên chính là tiếp tục mở rộng hơn nữa sức vươn của Đoàn trong sinh viên; đồng đáp ứng nhu cầu thành lập tổ chức chính trị - xă hội của giới sinh viên. Như vậy, vừa bảo đảm nhu cầu tập hợp của Hội, vừa làm tăng ảnh hưởng và bản lĩnh của tổ chức Đoàn, của mỗi đoàn viên trong việc tham gia các h́nh thức tập hợp sinh viên của Hội.

Đoàn và Hội sinh viên có môiư quan hệ như thế nào? Nhiệm người đoàn viên trong mối quan hệ đó?

Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai tṛ ṇng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội.

Nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đoàn viên là:

Hiểu rơ, nắm chắc nguyên tắc quan hệ giữa Đoàn và Hội.

Thực hiện chủ động, sáng tạo và có hiệu quả các hoạt động chung và hoạt động của Hội với vai tṛ tư cách người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền ảnh hưởng lư tưởng của Đoàn và phát hiện nhân tố sinh viên tích cực, giác ngộ lư tưởng Đoàn và vận động, giới thiệu sinh viên gia nhạp Đoàn.

ĐộI THIếU NIÊN TIềN PHONG Hồ CHí MINH

Sự ra đời của tổ chức Đội Thiếu niên Tièn phong Hồ Chí Minh?

Trả lời: Ngay từ sau ngày Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) ra đời, đă có những tổ chức tiền thân của Đội Thiếu niên với các tên goi: Đội Thiếu niên Xích vệ, Đồng tử quân, Hồng nhi đội, Đội Thiếu niên cảnh đế...hoạt động theo các tổ chức cách mạng của Đảng tai các phong trao lớn như Xô- Viết Nghệ Tĩnh. Đó là những người cộng sản nhỏ tuổi đầu tiên, những tổ chức tiền thân củaĐội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.

Năm 1941, Bác Hồ về nước. Kể từ đây, ngoài những công việc quan trọng, lớn lao của Đảng trong sự nghiệp giải phóng đất nước, tiến tới tổng khởi nghĩa 19-8-1945. Bác rất chú ư đến việc chăm sóc giáo dục các cháu thiếu nhi. Bác đă tạo điều kiện cho việc thành lập Đội Thiếu niên trên chiến khu Việt Bắc theo nghị quyết lần thứ 8 của Trung ương Đảng vào tháng 5 năm 1941.

Ngày 15-5-1941, tại Nà Mạ (Cao Bằng), một tổ chức thống nhất do Đảng khai sinh và lănh đạo dành cho thiếu nhi Việt Nam đă dược thành lập.

Ngày30-1-1970, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định cho Đoàn TNCS, Đội Thiếu niên Tiền phong và Đội nhi đồng được mang tên Bác Hồ vĩ đại.

Một số vấn đề cơ bản về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh?

Trả Lời: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.

Đội là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lực lượng nồng cốt trong các phong trào thiếu nhi.

Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đ̣ng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới v́ quyền lợi cuae trẻ em, v́ hoà b́nh, hạnh phúc của dân tộc.

Khẩu hiệu của Đội:

"V́ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa

V́ lư tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!"

Lời hứa của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

1.Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

2.Tuân theo Điều lệ Đội.

3.Giữ ǵn danh dự Đội.

Nhiệm vụ của đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

1.Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội và chương tŕnh rèn luyện đội viên.

2.Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở t5hành con ngoan, tṛ giỏi, cháu ngoan Bác Hồ phấn đấu lớn lên là công dân tốt, là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

3.Làm gương tốt cho thiếu niên nhi đồng noi theo, giúp đỡ thiếu niên nhi đồng trở thành đội viên TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn TNTP Hồ Chí Minh với trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thể hiện công việc của ḿnh bằng một số nội dung sau:

Một là: Lập ra cơ quan Hội đồng phụ trách ĐộI Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Gọi tắt là Hội đồng Đội và qui định Hội đồng Đội có các chức năng sau:

1.Tham mưu cho BCH, BTV bằng những chủ trương, nội dung, biện pháp về công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.Tổ chức hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Đoàn về công tác Đội, công tác thiếu nhi trong hệ thống Đoàn - Đội.

3.Được Đoàn uỷ quyền thay mặt tổ chức Đoàn và Đội đẻ quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, các lực lượng xă hội, với các tổ chức quốc gia và quốc tế v́ lợi của trẻ em.

Hai là: Tuyển chọn những đoàn viên là giáo viên, có nghiệp vụ về công tác Đội, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với Hội đồng Sư phạm và tập thể học sinh, đội viên cử làm Tổng phụ trách Đội, và qui định những chức năng của Tổng phụ trách Đội như sau:

1.Tham mưu cho Hiệu trưởng vvà BCH Đoàn trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, đội viên.

2.Vận động phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

3.Giúp đỡ Đội hoạt động tự quản, giáo dục bồi dưỡng tập thể đội viên Thiếu niên Tiền phong rèn luyện trở thành những " Con ngoan, tṛ giỏi, bạn tốt, Cháu ngoan Bác Hồ".
Hosted for free by zIFBoards